Ministerstvo zdravotnictví ČR k letním táborům 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo na svých webových stránkách zprávu k letním táborům 2019. Vybrali jsme z ní několik zajímavostí.*

Letní podsadový tábor (ilustrační foto Michala K. Rocmanová)

V souvislosti s konáním letní dětské rekreace na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví ČR krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje:

Ke dni 15. 7. 2019 splnilo ohlašovací povinnost dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 2 009 pořádajících osob zotavovacích akcí s celkovým počtem 3 132 běhů. Doposud se ohlášených akcí zúčastní 206 035 dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 269 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 422 běhů. Uvedených akcí se zúčastní 9 734 dětí. Na tyto akce se nevztahuje ohlašovací povinnost daná § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační.

U obou výše uvedených typů akcí lze ještě očekávat nárůst jejich počtu o akce pořádané v měsíci srpnu.


Zotavovací akce pro děti 
(§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Jiná podobná akce pro děti 
(§ 12 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.


Kontrolní činnost
Prozatím bylo krajskými hygienickými stanicemi celkem provedeno 461 kontrol v souvislosti s letní dětskou rekreací.

Uložené sankce
Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 18 pokut ve výši 40 800 Kč.

Hodnocení zdravotní situace
Prozatím hlášeny především lehké katary horních cest dýchacích, bolesti hlavy, zažívací obtíže, drobné úrazy a odstraňování přisátých klíšťat.

Mimořádné situace
Ve sledovaném období byla, dle krajským hygienickým stanicím dostupných informací, provedena 1 evakuace tábora v důsledku nepříznivý klimatických jevů (přívalové deště). Po obnově základny akce dále pokračovala. V 1 případě byla ještě před zahájením akce, z důvodu podmáčeného podloží, základna tábora přesunuta na jiné místo.


*Redakčně krácené citace (kurzívou) pocházejí z veřejné zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR: Letní dětská rekreace – stav k 15. 7. 2019, kde si můžete najít další podrobnosti o počtu a stavu letošních táborů.

Comments are closed.